Ärende nr AGM 12/11                                                                                              2012-02-14

Motpart: Winepartners Nordic AB

Saken: Användning av vissa uttryck i marknadsföring av vinet Castel Forte Appassimento

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Castel Forte Appassimento. Vinet har marknadsförts med påståendena ”Ifall de italienska vinlagarna hade tillåtit oss att kalla vinet för Amarone hade vi gjort det utan några som helst tveksamheter” samt ”Närmare Amaronestil kan man inte komma”.   

Motpartens yttrande
Bolaget medger att annonsen kan anses otillbörlig samt uppger att den påtalade marknadsföringen ska upphöra. Bolaget vill dock framhålla att deras vin är ett av få i Sverige där tillverkningsprocessen sker enligt italienska regler för appassimentoviner samt att denna tillverkningsprocess är snarlik den som används vid framställning av amaroneviner.

Skälen för bedömningen
Enligt 7 kap. 9 § alkohollagen och 12 § alkoholförordningen är det förbjudet att använda oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar genom vilka drycken ifråga direkt eller indirekt anges vara tillverkade i en region i en främmande stat. Detta gäller även om det äkta ursprunget anges, eller om beteckningen används bara i översättning eller åtföljs av uttryck som art, sort, typ, kopia eller liknande uttryck. Bestämmelsen har tillkommit på grund av Sveriges internationella skyldigheter inom handel och syftar främst till att motverka otillbörlig konkurrens. Av detta följer bland annat att geografiska ursprungsbeteckningar på vin- och spritdrycker alltid ska förbehållas originalvarorna och kan inte tillägnas annan.

Amarone är en beteckning som är skyddad som Denominazione di origine controllata, DOC. Som sådan skyddas beteckningen av den italienska staten. 7 kap. 9 § alkohollagen syftar till att förhindra att sådana skyddade beteckningar missbrukas.

Att använda påståendena ”amaronestil” samt ”Ifall de italienska vinlagarna hade tillåtit oss att kalla vinet för Amarone hade vi gjort det utan några som helst tveksamheter” i marknadsföring av alkoholdryck som inte är ett Amaronevin, strider enligt AGMs mening mot 7 kap. 9 § alkohollagen. Marknadsföringen har därför inte varit i överensstämmelse med god affärssed.