Ärende nr AGM 5/11                                                                                                2012-02-13

Motpart: Hermansson & Co AB
Saken: Användning av vissa uttryck i marknadsföring av vinet Appassimento Tommasi

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Appassimento Tommasi. Såvitt nu är av intresse återges två citat i den påtalade annonsen. Citaten är hämtade från en vinrecensent som beskrivit vinet som ”En utmärkt miniamarone” respektive ”Bra amarone-light”.

Motpartens yttrande
Bolaget medger att annonsen kan anses otillbörlig samt uppger att den påtalade marknadsföringen ska upphöra. Bolaget har ansett sig haft fog för att återge citaten då de lämnats av en vinrecensent.

Skälen för bedömningen
Enligt 7 kap. 9 § alkohollagen och 12 § alkoholförordningen är det förbjudet att använda oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar genom vilka drycken ifråga direkt eller indirekt anges vara tillverkade i en region i en främmande stat. Detta gäller även om det äkta ursprunget anges, eller om beteckningen används bara i översättning eller åtföljs av uttryck som art, sort, typ, kopia eller liknande uttryck. Bestämmelsen har tillkommit på grund av Sveriges internationella skyldigheter inom handel och syftar främst till att motverka otillbörlig konkurrens. Av detta följer bland annat att geografiska ursprungsbeteckningar på vin- och spritdrycker alltid ska förbehållas originalvarorna och kan inte tillägnas annan.

Amarone är en beteckning som är skyddad som Denominazione di origine controllata, DOC. Som sådan skyddas beteckningen av den italienska staten. 7 kap. 9 § alkohollagen syftar till att förhindra att sådana skyddade beteckningar missbrukas.

Det är inte ifrågasatt av AGM att påståendena verkligen lämnats av vinrecensenten ifråga. Det bör dock noteras att recensenters beskrivningar normalt inte utgör marknadsföring. En vinrecensent kan således utan hinder av alkohollagen beskriva de viner han eller hon har provat. Det följer dock av ett flertal vägledande avgöranden från Marknadsdomstolen att en näringsidkare, som i sin marknadsföring åberopar utlåtanden eller omdömen, fullt ut svarar för dessa i juridisk mening. Att ange citaten i sin marknadsföring av vinet är således att jämställa med att själv utrycka dem.

Användningen av uttrycken ”miniamarone” respektive ”amarone-light” i marknadsföring av alkoholdryck som inte är ett Amaronevin strider enligt AGMs mening mot 7 kap. 9 § alkohollagen. Marknadsföringen har därför inte varit i överensstämmelse med god affärssed.