Ärende nr AGM 16/16                                                                                              2016-05-31

Motpart: Ward Wines AB

Saken: Reklamtext vid marknadsföring av alkoholdryck

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycker bl.a. Pol Roger. Marknadsföringen har skett genom ett e-postutskick. Ämnesraden till mejlet lyder ”3 viner som förgyller studentfirandet”. Därtill anges inledningsvis ”Ladda upp inför studenten med tre härliga viner som förgyller firandet”. Vidare marknadsförs produkten Pol Roger med texten ”För den överdådiga studentfesten” samt ”Det är inte mycket som signalerar festligheter lika bra som en champagnekork som skjuts ur en flaska

Motpartens yttrande

Ward Wines AB medger att den påtalade marknadsföringen kan uppfattas på ett sätt som inte är förenligt med regelverket. Det beror på ett förbiseende där bolaget frångått normala rutiner. Bolaget kommer inte att upprepa den påtalade marknadsföringen samt ser över hanteringen för att något liknande inte ska upprepas.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Måttfullhetskravet syftar enligt Marknadsdomstolen till att säkerställa att marknadsföringen inte medverkar till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av alkohol och inte heller bidrar till en positiv inställning till bruket av dessa varor.

Enligt Marknadsdomstolen ska alkoholreklam vara saklig och inrikta sig mer på att informera om varan. Av avsnitt 4.3 i Rekommendationen följer att reklamtext ska ge en saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda produkten.

I den påtalade annonsen görs inte en saklig presentation av varan utan reklamen förmedlar en osaklig och delvis romantiserande beskrivning som signalerar att alkohol eller alkoholkonsumtion förhöjer studentfirande eller fester i övrigt. Det påtalade reklamutskicket strider därigenom mot 4.3 i Rekommendationen och därmed också mot kravet på särskild måttfullhet.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman