Ärende nr AGM 4/18                                                                                                2018-04-12

 

Motpart: AB Svenska Sprit TBH

Saken: Otillbörlig marknadsföring

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammat marknadsföring av alkoholdrycker från AB Svenska Sprit TBH. Marknadsföringen har skett genom annons i tidningen Expressen den 3 mars 2018 samt på webbplatsen www.svenskasprit.se. De alkoholdrycker som marknadsförs i den påtalade tidningsannonsen innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. På webbplatsen har i marknadsföringen använts varumärket för Systembolaget AB.

Motpartens yttrande

AB Svenska Sprit TBH har, förutom att kritisera namnet ”Alkoholgranskningsmannen”, i allt väsentligt meddelat att förfarandet med varumärket är en sak mellan AB Svenska Sprit TBH och Systembolaget AB.

Skälen för beslutet

Tidningsannonsen

Enligt 7 kap. 4 § alkohollagen är det inte tillåtet att använda tidningsannonser för alkoholdryck som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. Undantag från regeln medges bara för sådana tidningar/tidskrifter som endast tillhandahålls på försäljningsställe för sådan alkoholdryck.

Tidningen Expressen tillhandahålls utanför säljställe för alkohol och omfattas således av nyss nämnda förbud. De alkoholdrycker som marknadsförs i den påtalade annonsen innehåller mer än 15 volymprocent alkohol och reklamen ifråga strider mot 7 kap. 4 § alkohollagen.

Varumärket för Systembolaget

Det är tillåtet att länka in till Systembolagets webbplats. Det är däremot inte tillåtet att i sin marknadsföring använda någon annans varumärke om såvida inte ägaren till varumärket uttryckligen lämnat sitt medgivande. Marknadsföring som medför överträdelse av annan lagstiftning är otillbörlig.

Den påtalade marknadsföringen strider mot såväl marknadsföringslagen som alkohollagen och därmed även mot god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman