Ärende nr AGM 6/20                                                                                                2020-05-22

 

Motpart: Enjoy Wine &c Spirits AB

Saken: Användning av begreppet realisation i marknadsföring av alkoholdryck

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på ett nyhetsbrev (reklamutskick via e-post) från motparten. I nyhetsbrevet anges att det är rea på företagets produkter (alkoholdrycker) samt att de inom kort kommer finnas tillgängliga hos detaljhandelsmonopolet till kraftigt nedsatta priser.     

Motpartens yttrande

Motparten beklagar det inträffade som beror på ett förbiseende. Eventuell kommande marknadsföring kommer att justeras.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Under avsnitt 4.5 i Rekommendationen anges att ”som huvudregel är användningen av realisationer, utförsäljningar, bartömningar och liknande uttryck inte förenlig med måttfullhetskravet. Det gäller även traditionella extrapriser och liknande, alltså erbjudanden som är tillgängliga en begränsad tid. Även uppgifter om att produkten endast finns i begränsat antal/mängd eller under begränsad tid kan i vissa fall strida mot måttfullhetskravet.

I den påtalade marknadsföringen används rubriken ”Rea – hos Enjoy Wine & Spirits”. Efter en bakgrund följer texten Så därför, kära prenumeranter på nyhetsbrevet, är ni de första som får inbjudan till Enjoy Wine & Spirits realisation. Utvalda viner från vårt restaurangsortiment kommer att släppas för försäljning med kraftigt rabatterat pris…”.

Pandemin som drabbat Sverige har försatt alkoholbranschen och dess företag i en svår situation. Det är naturligt att enskilda näringsidkare söker nya vägar, ytterst för att överleva. Det är därvid tillåtet även med större prissänkningar som sådana, däremot är användning av begreppet realisation/rea uttryckligen otillåtet enligt Rekommendationen eftersom det inte är förenligt med kravet på särskild måttfullhet.

Den påtalade marknadsföringen strider således mot alkohollagen och har därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman