Ärende nr AGM 21/17                                                                                              2017-08-20

 

Motpart: Spivi AB

Saken: Alkoholreklambild i sociala medier

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Små Sure Cola. Marknadsföringen har skett genom ett sponsrat inlägg på Facebookkontot Vodkashots. I annonsen återges bild på produkten jämte förpackning samt på något som förefaller vara gräs.

Motpartens yttrande

Spivi AB uppger att bolaget omedelbart avslutat kampanjen.

Skälen för beslutet

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

  • varan eller råvaror som ingår i varan,
  • enstaka förpackningar eller,
  • varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Mot bakgrund av vad Marknadsdomstolen uttalat så synes utrymmet för vad som kan återges i bild i princip uteslutande räknas upp i lagtexten. Annonsen återger, utöver vad som är tillåtet även bild på gräs. Annonsen strider således mot 7 kap. 5 § alkohollagen eftersom den återger bild på annat än vad som är tillåtet.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman