Ärende nr AGM 1/22                                                                                               2022-02-15

 

Motpart: Wineaffair Scandinavia AB

Saken: Skyddad ursprungsbeteckning

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Bourgogne Chardonnay i direktreklam genom ett e-postutskick. Ämnesraden i mejlet anger ”Bourgogne från hyllad chablisproducent!” och i annonsen anges ”CHABLIS * FRANCE”.

Motpartens yttrande

Motparten har uppgett att denne ändrar formuleringen för Bourgogne Chardonnay även om motparten anser att det framgår att detta vin inte är från Chablis men att producenten är en Chablisproducent med sin största produktion i Chablis

Skälen för beslutet

Sverige har i internationella handelstraktat lovat att respektera och skydda ursprungsbeteckningar som är skyddade i andra länder. Chablis är i likhet med Bourgogne exempel på sådana skyddade ursprungsbeteckningar.

Av punkten 3.4 i Rekommendationen framgår att geografiska ursprungsbeteckningar alltid ska förbehållas originalvarorna. Det bör finnas mycket få, om ens några, möjligheter till avsteg från nyss nämnda ställningstagande. Det uppkommer annars en påtaglig risk för att skyddet för ursprungsbeteckningen, liksom konsumenternas förtroende för denna, urvattnas. Det sistnämnda skulle sannolikt få långtgående negativa återverkningar på marknaden som helhet.

I förevarande fall ges anger ”Bourgogne från hyllad chablisproducent!” respektive ”CHABLIS * FRANCE”. Därmed används beteckningen Chablis för en produkt som inte har rätt att använda beteckningen i fråga. Som angetts ovan ska punkten 3.4 i Rekommendationen ges en strikt innebörd vilket medför att den påtalade marknadsföringen strider mot nyss nämnda bestämmelse. Marknadsföringen har därmed inte följt god affärssed.

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman