Ärende nr AGM 1/23                                                                                                2023-02-15

 

Motpart: BUSAB Sverige AB

Saken: Reklambild

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycker av varumärket KUBIK Hard Seltzer genom ett inlägg på Instagram. I det aktuella inlägget på Instagram marknadsförs produkten genom att en kvinna håller produkten medan hon sitter i en personbil.

Motpartens yttrande

Motparten har inte avhörts.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Av punkten 4.2.5 i Rekommendationen framgår att marknadsföring av alkoholdryck inte får utformas så att den förknippas med situationer då det enligt allmän vedertagen uppfattning inte ska förekomma alkoholkonsumtion. t.ex. sport (såväl utövande som åskådare), arbete, graviditet eller trafik (framförande av sådant fordon som genomsnittskonsumenten normalt kan anses framföra).

I det aktuella inlägget på Instagram marknadsförs produkten genom att en kvinna håller produkten medan hon sitter i en personbil. Även om det inte är fråga om faktisk bilkörning så förmedlar bilden en tydlig koppling mellan personbilstrafik och alkoholdrycker något som inte är förenligt med Rekommendationen. Annonsen i fråga har alltså en utformning som inte är förenlig med kravet på särskild måttfullhet. Den påtalade marknadsföringen strider därmed mot god affärssed.

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman