Ärende nr AGM 10/11                                                                                              2012-06-18

Motpart: Vinunic AB

Saken: Reklambild på webbplats vid marknadsföring av vin samt bristande sändarangivelse

Bedömning

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Cline. Marknadsföringen har skett på webbplatsen vinguiden.com där det i bild bland annat återgivits en landskapsbild utvisande vatten, växtlighet samt vad som förefaller vara vinrankor. Som avsändarangivelse har i ena hörnet angivits ”vinguiden”.

Motpartens yttrande

Motparten medger att marknadsföringen kan vara otillbörlig och utfäster rättelse.

Skälen för bedömningen

Sändarangivelse

Enligt 9 § marknadsföringslagen ska det i all marknadsföring tydligt anges vem som är avsändare. Angivelsen ska vara utformad så att mottagaren genast kan fastställa vem som är annonsör. Normalt sker detta genom upplysning om annonsörens namn eller firma.

I förevarande fall anges som enda uppgift om avsändare ”vinguiden”. Vinet Cline marknadsförs i Sverige av Vinunic AB och det utrett att det är bolaget som i marknadsrättslig mening är avsändare till annonsen. AGM anser därför att det lämnats en felaktig sändarangivelse och att annonsen därmed strider mot 9 § marknadsföringslagen. Marknadsföringen har till följd av det inte varit förenlig med god affärssed.

Den påtalade annonsens utformning

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

–          varan eller råvaror som ingår i varan,

–          enstaka förpackningar eller,

–          varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Mot bakgrund av vad Marknadsdomstolen uttalat så synes utrymmet för vad som kan återges i bild i princip uteslutande räknas upp i lagtexten. AGM anser dock för sin del att även ett glas med den marknadsförda drycken bör anses tillåtet. I annonsen har emellertid även återgivits en landskapsbild utvisande vatten, växtlighet samt vad som förefaller vara vinrankor. Marknadsföringen strider således mot 7 kap. 5 § alkohollagen och den har därför inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

 Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman