Ärende nr AGM 10/16                                                                                            2016-03-23

Motpart: Altia Sweden AB

Saken: Felaktig sändarangivelse

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammat marknadsföring av vinet Patchwork. Marknadsföringen har skett genom en annons på webbplatsen Facebook. Som avsändare för annonsen har angivits www.systembolaget.se.

Motpartens yttrande

Motparten har uppgivit att det som skett berott på ett misstag samt bekräftat att den påtalade marknadsföringen omedelbart har avbrutits. Bolaget uppger vidare att det kommer att se över sina rutiner.

Skälen för beslutet

Enligt 9 § marknadsföringslagen ska det tydligt anges vem som ansvarar för viss marknadsföringsåtgärd (sändarangivelse). Det är av betydelse för alkoholbranschen som helhet att sändarangivelser i alkoholreklam är korrekta. I förevarande fall är det ostridigt att sändarangivelsen inte varit korrekt.

Då marknadsföringen skett i strid med marknadsföringslagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman