Ärende nr AGM 11/20                                                                                              2020-09-24

 

Motpart: Härnö Gin AB

Saken: Alkoholreklam i sociala medier

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Härnö Gin. Marknadsföringen har, skett genom inlägg i sociala medier från kontot hernogin. I inlägget anges ”Friday mood. Coffee over open fire and a bottle of gin”. Inlägget har taggats med “tgif” (thank god it’s Friday) samt ”hernogin”.

Motpartens yttrande

Motparten beklagar det inträffade som beror på ett förbiseende. Inlägget har justerats.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Fredag är en veckodag som (tillsammans med lördagen) för genomsnittskonsumenten har en starkare koppling till alkoholkonsumtion än övriga veckodagar. Den påtalade texten anspelar på den kopplingen och förstärker därvid bilden av att alkoholkonsumtion och fredag hör ihop. Annonsen strider därför mot kravet på särskild måttfullhet.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman