Ärende nr AGM 11/16                                                                                              2016-05-04

Motpart: 3B Export HB

Saken: Bristfällig informationstext m.m.

Bedömning

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av Dahls Pils. Marknadsföringen har skett genom annons i tidningen Expressen. Den s.k. informationstexten (varningstext) återges i en mindre ruta i övre högra hörnet av annonsen och upptar ca 2 procent av den totala annonsytan. Därtill har i annonsen återgivits bild på byggnad (bryggeriet), vägskyltar, växtlighet samt markområde.

Motpartens yttrande

Motparten har uppgett att den påtalade marknadsföringen inte ska upprepas.

Skälen för bedömningen

Informationstext

Enligt 7 kap. 7 § alkohollagen ska det i tidningsannonser för alkohol användas en informationstext (varningstext). Den närmare utformningen av varningstexten framgår av alkoholförordningen. Här framgår bland annat vilka krav på storlek, typsnitt och utformning som ställs. Bland annat ska varningstexten uppta minst tjugo procent av den totala annonsytan.

I den påtalade marknadsföringen annonsen täcker varningstexten cirka två procent av den totala annonsytan. Annonsen strider således mot 7 kap. 7 § alkohollagen eftersom varningstexten upptar mindre än tjugo procent av den totala annonsytan.

Reklambild

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

  • varan eller råvaror som ingår i varan,
  • enstaka förpackningar eller,
  • varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

I annonsen återges bild på bild på byggnad (bryggeriet), vägskyltar, växtlighet samt markområde. Annonsen strider således mot 7 kap. 5 § alkohollagen eftersom den avbildar annat än vad som är tillåtet.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman