Ärende nr AGM 12/19                                                                                              2019-08-15

 

Motpart: Wine Detectives AB

Saken: Alkoholkonsumtion kopplat till sommaren

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken GW:s Rosa. Marknadsföringen har, enligt vad som uppgetts för AGM, skett genom ett e-postutskick från Vinguiden. I annonsen anges ”– Äntligen sommar och hög tid att dricka att glas rosévin, enbart. För att bejaka min mjukare sida och hälsa solen, värmen och ljuset välkommen åter, säger Leif GW Persson”..

Motpartens yttrande

Motparten har inte avhörts.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Enligt Rekommendationen får det inte anges att alkoholkonsumtion hör ihop med/har ett naturligt samband med en angiven årstid. Det innebär inte att det skulle råda ett totalförbud mot att i alkoholreklam koppla samman alkoholdryck med högtid eller årstid.

Uttrycket ”Äntligen sommar och hög tid att dricka ett glas rosévin, enbart.” kopplar uttryckligen ihop sommaren med en konsumtionsuppmaning. Det förstärks vidare av fortsättningen av texten som handlar som att hälsa sol, värme och ljus välkommen.

Det rör sig således om en beskrivning av alkoholkonsumtion kopplat till sommaren på det sätt som inte är tillåtet enligt Rekommendationen och lagens krav på särskild måttfullhet. Texten ifråga innehåller även en tydlig uppmaning att dricka vin (konsumtionsuppmaning) vilket inte heller är tillåtet enligt nyss nämnda bestämmelser.Annonsen strider därigenom mot kravet på särskild måttfullhet.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet har den därmed inte följt god affärssed

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman