Ärende nr AGM 12/15                                                                                              2015-09-10

Motpart: Carovin AB

Saken: Felaktig sändarangivelse samt reklambild

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Le Volte. Marknadsföringen har skett genom en annons på webbplatsen Facebook. Som avsändare för annonsen har angivits www.systembolaget.se. I annonsen har som bakgrund återgivits landskapsbild (kullar med växtlighet samt byggnad).

Motpartens yttrande

Motparten har uppgivit att det som skett berott på ett misstag samt bekräftat att den påtalade marknadsföringen omedelbart har avbrutits.

Skälen för beslutet

Sändarangivelse

Enligt 9 § marknadsföringslagen ska det tydligt anges vem som ansvarar för viss marknadsföringsåtgärd (sändarangivelse). Det är av betydelse för alkoholbranschen som helhet att sändarangivelser i alkoholreklam är korrekta. I förevarande fall är det ostridigt att sändarangivelsen inte varit korrekt.

Reklambild

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

  • varan eller råvaror som ingår i varan,
  • enstaka förpackningar eller,
  • varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

I annonsen återges en landskapsbild (kullar med växtlighet samt byggnad). Annonsen strider således mot 7 kap. 5 § alkohollagen eftersom att den avbildar annat än vad som är tillåtet.

Då marknadsföringen skett i strid med marknadsföringslagen och alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman