Ärende nr AGM 13/15                                                                                              2015-09-10

Motpart: Oenoforos AB

Saken: Felaktig sändarangivelse

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Il Conte. Marknadsföringen har skett genom en annons på webbplatsen Facebook. Som avsändare för annonsen har angivits www.systembolaget.se.

Motpartens yttrande

Motparten har uppgivit att det som skett berott på ett misstag samt bekräftat att den påtalade marknadsföringen omedelbart har avbrutits.

Skälen för beslutet

Enligt 9 § marknadsföringslagen ska det tydligt anges vem som ansvarar för viss marknadsföringsåtgärd (sändarangivelse). Det är av betydelse för alkoholbranschen som helhet att sändarangivelser i alkoholreklam är korrekta. I förevarande fall är det ostridigt att sändarangivelsen inte varit korrekt.

Då marknadsföringen skett i strid med marknadsföringslagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman