Ärende nr AGM 14/20                                                                                              2020-10-14

 

Motpart: Snickerivägens Bryggeri AB

Saken: Alkoholreklam i sociala medier

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Bärka Bärka. Marknadsföringen har skett i sociala medier i form av en humoristiskt utformad kortare reklamfilm. Filmen består av ihopklippta sekvenser vilka bl.a. återger konsumtion av Bärka Bärka.

Motpartens yttrande

Motparten beklagar det inträffade och har avbrutit den påtalade marknadsföringen.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Inlägget har ett i det närmaste helt osakligt innehåll och presenterar även delvis en romantiserande bild av alkoholkonsumtion. Det strider därför mot kravet på särskild måttfullhet.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman