Ärende nr AGM 14/21                                                                                              2021-05-10

 

Motpart: Fenix Brewery AB

Saken: Villkor för deltagande i reklamtävling

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycker från Fenix Brewery. Marknadsföringen har skett i sociala medier och bestått i en tävling där deltagande i tävlingen krävt köp av alkoholdryck från Fenix Brewery.

Motpartens yttrande

Motparten har beklagat det inträffade i ett utförligt och informativt svar samt uppgett att den påtalade utformningen givetvis kommer att korrigeras i framtida marknadsföring.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Innebörden av begreppet särskild måttfullhet utvecklas i Rekommendationen avseende alkoholdrycker m.m. som också utgör god affärssed vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter. Enligt Rekommendationen strider det mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet att marknadsföra alkoholdryck till konsument med hjälp av pristävling om det för deltagande i tävlingen i fråga krävs köp av alkoholdryck eller om vinsten utgörs av alkoholdryck. Detsamma gäller för reklamlotterier.

Det är ostridigt att det för deltagande i tävlingen krävs köp av alkoholdryck från Fenix Brewery. Den påtalade marknadsföringen strider därför mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman