Ärende nr AGM 14/13                                                                                            2013-11-05 

Motpart: Vinia Sweden AB

Saken: Reklambild vid marknadsföring av vin

Bedömning

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Camelon Malbec. Marknadsföringen har skett genom annons i nr 33-34 för 2013 av tidskriften Ica Kuriren.

I annonsen har som bakgrund återgivits bild på träplankor.

Motpartens yttrande

Vinia Sweden AB uppger i huvudsak att man uppfattat bakgrunden som neutral samt att det förekommer andra annonser på marknaden med liknande bakgrunder (betong, sammet respektive vit komposit). Bolaget kommer att justera framtida marknadsföring enligt AGMs anmärkning.

Skälen för bedömningen

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

–          varan eller råvaror som ingår i varan,

–          enstaka förpackningar eller,

–          varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Som bakgrund i annonsen återges bild på träplankor. AGM anser därmed att annonsen strider mot 7 kap. 5 § alkohollagen genom att den avbildar annat än vad som är tillåtet. Då marknadsföringen befunnits vara i strid med alkohollagen har den därmed inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman