Ärende nr AGM 14/14                                                                                              2014-11-19

Motpart: Winemarket Nordic AB

Saken: Marknadsföring av vin

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Foot of Africa Rosé. Marknadsföringen har skett genom utskick från Vinguiden.
I annonsen har återgivits bild på hav, berg (natur) samt himmel, vidare uppges att Foot of Africa är ett av landets populäraste vinvarumärken.

Motpartens yttrande
Winemarket Nordic AB uppger i huvudsak att bolaget tagit till sig av kritiken.

Skälen för bedömningen
Reklamtext
I enlighet med vederhäftighetskravet i marknadsföringslagen har avsändaren ansvar för att påståenden som används är vederhäftiga. Avgörande vid bedömningen av ett reklambudskap är enligt Marknadsdomstolen det intryck som genomsnittskonsumenten får vid en hastig kontakt med annonsen i fråga. Avsändaren måste kunna bevisa att detta intryck är vederhäftigt, i annat fall anses marknadsföringen vilseledande. För det fall reklamen kan uppfattas på flera sätt måste avsändaren kunna styrka vederhäftigheten i samtliga dessa fall. Vilseledande marknadsföring är otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Den nu påtalade marknadsföringen ger intryck av att Foot of Africa är ett av landets populäraste vinvarumärken. Winemarket Nordic AB har inte visat att påståendet är vederhäftigt, därtill har det en påverkan på genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Den påtalade marknadsföringen strider därmed mot 8 och 10 §§ marknadsföringslagen.

Reklambild
Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

–          varan eller råvaror som ingår i varan,

–          enstaka förpackningar eller,

–          varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Som bakgrund i annonsen återges bild på hav, berg (natur) samt himmel. Annonsen strider således mot 7 kap. 5 § alkohollagen då den avbildar annat än vad som är tillåtet.

Av skälen ovan följer att marknadsföringen befunnits inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman