Ärende nr AGM 15/19                                                                                              2019-06-13

 

Motpart: Contemporary Wines Sweden AB

Saken: Distributionsfordon

 

Beslut

Den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Cuvée Madame. Marknadsföringen har, enligt vad som uppgetts för AGM, skett genom att privatpersoner erbjudits att boka skjuts med ett fordon tillhörigt Contemporary Wines Sweden AB. Fordonet har varit en exklusiv bilmodell lackerad i rosa färg och försedd med varumärket för alkoholdrycken Cuvée Madame.

Motpartens yttrande

Motparten beklagar det inträffade, den nu påtalade aktiviteten är avslutad efter skrivelsen från AGM.

Skälen för beslutet

Av Marknadsdomstolens praxis följer att fordon vilka försetts med varumärke för alkoholdryck, och därigenom fungerar som ”reklambärare”, får användas för verksamhet som är ändamålsenlig för rörelsen. Marknadsdomstolen har vidare uttalat att ”prövningen av om kravet på särskild måttfullhet är uppfyllt [ska] ske utifrån en individuell bedömning av varje reklamenhet för sig, där omständigheter såsom reklamens storlek, utformning och placering samt det intryck som den ger i den miljö där den förekommer ska beaktas. Med avseende på fordon är det även av betydelse för bedömningen hur fordonet används och i vilket sammanhang det förekommer”.

Endast det förhållandet att bilen varit lackerad i en rosa färg och försedd med varumärket för Cuvée Madame innebär inte att en användning av fordonet strider mot kravet på särskild måttfullhet.

Det sätt på, samt det sammanhang i vilket fordonet använts, ligger dock utanför det som får anses som normal och ändamålsenlig verksamhet (transport av anställda eller av varor). Marknadsföringsåtgärden strider därför mot kravet på särskild måttfullhet och den har därmed inte följt god affärssed.

Avslutningsvis vill AGM understryka att denne alltså inte ser något hinder mot att fordonet ifråga används fortsättningsvis så länge användningen avser normal och ändamålsenlig verksamhet.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman