Ärende nr AGM 15/17                                                                                              2017-04-04

 

Motpart: Scandlines BorderShop  

Saken: Direktreklam

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycker från Scandlines BorderShop. Marknadsföringen har skett genom ett direktreklamutskick som i vissa fall tillställts personer under 25 år.

Motpartens yttrande

Scandlines BorderShop beklagar det inträffade som beror på ett mänskligt fel hos en extern leverantör. Företaget har inte haft för avsikt att överträda regelverket och försändelsen har i övrigt varit utformad i enlighet med regelverket. Marknadsföringen har inte skickats till någon minderårig person.

Skälen för beslutet

AGM erinrar först om att prövningen i sin helhet sker utifrån god affärssed vid marknadsföring av alkoholdrycker till svenska konsumenter (god affärssed).

Beträffande direktreklam för alkoholdryck så framgår av Rekommendationen att det inte är tillåtet att sända adresserad direktreklam till personer under 25 år. Utredningen visar att det påtalade direktreklamutskicket i vissa fall tillställts personer under 25 år vilket således strider mot Rekommendationen och därmed mot god affärssed.

Det har inte framkommit anledning att ifrågasätta motpartens uppgift att det rör sig om ett rent misstag. Enligt god affärssed gäller dock, som långtgående huvudregel, att annonsören i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring (jfr 23 § marknadsföringslagen). Det åligger således denne att säkerställa att gällande regler följs. I förevarande fall har inte visats att det föreligger anledning att frångå huvudregeln.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman