Ärende nr AGM 16/15                                                                                              2015-09-22

Motpart: Giertz Vinimport AB

Saken: Vilseledande marknadsföring

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammat marknadsföring av vinet Pinot Noir Les Ursulines genom ett utskick från Vinguiden. I annonsen återfinns rubriken ”vin i världsklass från unik vinmakare”. Vidare anges att vinet är ”av absolut världsklass”. I övrigt beskrivs vinmakaren samt området Bourgogne i mycket positiva termer.

Motpartens yttrande

Bolaget har uppgivit att Bourgogne är vida känt för sina viner av riktigt hög kvalitet men kan dock hålla med om att intrycket blir lätt överdrivet. Bolaget kommer att se över formuleringarna i framtida utskick.

Skälen för beslutet

I enlighet med vederhäftighetskravet i marknadsföringslagen har avsändaren ansvar för att påståenden som används är vederhäftiga. Avgörande vid bedömningen av ett reklambudskap är enligt Marknadsdomstolen det intryck som genomsnittskonsumenten får vid en hastig kontakt med annonsen i fråga. Avsändaren måste kunna bevisa att detta intryck är vederhäftigt, i annat fall anses marknadsföringen vilseledande. För det fall reklamen kan uppfattas på flera sätt måste avsändaren kunna styrka vederhäftigheten i samtliga dessa fall. Vilseledande marknadsföring är otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

I den nu påtalade marknadsföringen anges att vinet ifråga är av världsklass dvs. bland de bästa i världen. Som marknadsföringen är utformad, med beskrivning av ett distriktet ifråga känt, saknas anledning för genomsnittskonsumenten att inte uppfatta budskapet bokstavligt (att vinet ifråga tillhör de bästa i världen). Uppgifter om produktens kvalitet eller ställning på marknaden är typiskt sett sådana som påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Giertz Vinimport AB har inte visat att annonsbudskapet är vederhäftigt, därtill har det en påverkan på genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Den påtalade marknadsföringen strider därmed mot 8 och 10 §§ marknadsföringslagen.

Då marknadsföringen skett i strid med marknadsföringslagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman