Ärende nr AGM 17/19                                                                                              2019-10-10

 

Motpart: Brandpartners AB

Saken: Beskrivningen ”Godisvin”

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Fresh&Cool Lollipop. Marknadsföringen har skett genom tidningsannons i tidningen Svenska Dagbladet den 18 september 2019. I annonsen beskrivs produkten som ”Godisvinet” respektive ”Det omtalade godisvinet”.

Motpartens yttrande

Motparten har inte avhörts.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Även om uttrycket ”Godisvinet” anspelar på produktens namn så förmedlar budskapet också att vin är godis, att vin kan liknas vid godis, att vin smakar godis respektive att vin kan likställas med godis. Det görs därigenom en osaklig och olämplig beskrivning som strider mot kravet på särskild måttfullhet.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet har den därmed inte följt god affärssed

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman