Ärende nr AGM 17/13                                                                                          2013-11-05

Motpart: Henkell & Co Sverige AB

Saken: Reklamtext vid marknadsföring av vin

Bedömning

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Chapel Hill. Marknadsföringen har skett genom annons i nr 8 samt nr 9 för 2013 av tidskriften Femina.

Produkten har marknadsförts med texten ”I mer än hundra år har legenden berättat om vårt kapell på kullen, som vakar över vinodlingarna, skyddar vinstockarna från frost och skada och välsignar våra skördar. Det är därför våra viner håller samma goda smak och kvalitet år efter år”.

Motpartens yttrande

Henkell & Co Sverige AB medger att beskrivningen inte är förenlig med måttfullhetskravet och bolaget kommer att justera framtida marknadsföring.

Skälen för bedömningen

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Av avsnitt 4.3 i Rekommendationen följer att reklamtext ska ge en saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda produkten. Enligt punkten 2.7 i Konsumentverkets allmänna råd bör framställning i text vara saklig, balanserad och undvika att spela på känslor eller stämningar. Vidare bör den inriktas på att informera om varan (t.ex. ursprung, råvaror, egenskaper och användning).

Texten utgör enligt AGM inte en saklig beskrivning av varan. AGM anser istället att texten, särskilt med ord som ”vakar över” och ”välsignar”, anspelar på att det närmast skulle vara fråga om en gudomlig produkt. Detta är enligt AGM en olämplig beskrivning och uppfyller inte måttfullhetskravet. Då marknadsföringen befunnits vara i strid med alkohollagen har den därmed inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman