Ärende nr AGM 17/16                                                                                              2016-08-11

Motpart: Rhuby AB

Saken: Förbud mot vissa tidningsannonser

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdryckerna Åkers Jern, Krut Nubben samt PiGin. Marknadsföringen har skett genom annons i den upplaga av tidningen Måsen & Mariefreds Tidning som utkom vecka 25. Samtliga tre påtalade produkter har en alkoholhalt som uppgår till 40 volymprocent.

Motpartens yttrande

Rhuby AB uppger i allt väsentligt att den påtalade marknadsföringen inte kommer att upprepas.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 4 § alkohollagen är det inte tillåtet att använda tidningsannonser för alkoholdryck som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. Undantag från regeln medges bara för sådana tidningar/tidskrifter som endast tillhandahålls på försäljningsställe för sådan alkoholdryck.

Den påtalade annonsen är införd i den upplaga av tidningen Måsen & Mariefreds Tidning som utkom vecka 25. Det har inte visats att tidningen ifråga endast tillhandahålls på säljställen och den omfattas således av förbudet i nyss nämnda lagrum. Den påtalade marknadsföringen strider alltså mot 7 kap. 4 § alkohollagen eftersom tidningsannonsen avser alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman