Ärende nr AGM 20/20                                                                                              2020-12-02

 

Motpart: The Wine and Spirits Collective Sweden AB

Saken: Utformning av bild i alkoholreklam

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Privat. Marknadsföringen har skett genom ett utskick från Din Vinguid och återger i bild en människa klädd i badkläder som håller en öppen flaska av produkten vid havet/vattnet.

Motpartens yttrande

Motparten har inte avhörts.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Den påtalade reklamen återger i bild en människa klädd i badkläder som håller en öppen flaska av produkten vid havet/vattnet. Inlägget strider mot kravet på särskild måttfullhet genom den gjorda kopplingen mellan sol och bad samt alkoholkonsumtion.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet har den därmed inte följt god affärssed

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman