Ärende nr AGM 18/21                                                                                              2021-06-01

 

Motpart: Åre Bränneri

Saken: Överträdelse av Gåvoförbudet

 

Beslut: Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Åre Bränneri Mountain Strength. Marknadsföringen har bestått i att produkten i reklamsyfte överlämnats till personer aktiva i Facebookgruppen ”Vi som älskar gin”.

Motpartens yttrande

Motparten har djupt beklagat det inträffade men har framhållit att mottagarna bör jämställas med dryckesskribenter.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 2 § alkohollagen är det förbjudet att lämna alkoholdryck som gåva vid marknadsföring av alkoholdrycker (Gåvoförbudet). Undantag medges endast för varuprover. Det sistnämnda har utvecklats i Rekommendationen där det anges att undantag medges för gåva till personal på serveringsställe eller dryckesskribent (motsvarande vinjournalist). Det sistnämnda är personer som återkommande och närmast yrkesmässigt skriver om alkoholdrycker.

Konsumentverket gör för sin del tolkningen att det enda undantaget rör gåva till personal på serveringsställe.

Av underlaget framgår att privatpersoner aktiva i Facebookgruppen ”Vi som älskar gin” haft förmånen att få pröva produkten innan den funnits till försäljning och utredningen visar att de erhållit den som gåva i reklamsyfte. Även om privatpersoner i en Facebookgrupp av nu aktuellt slag kan besitta viss kunskap så utgör de inte ”dryckesskribenter” i den mening som avses i Rekommendationen. Det har därmed skett en överträdelse av Gåvoförbudet.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman