Ärende nr AGM 18/12                                                                                              2012-10-31

Motparter:   Tallink Silja AB  Vinovativa AB

Saken: Marknadsföring av vin samt resa (kryssning).

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Ärendet rör marknadsföring av en s.k. vinkryssning. Marknadsföringen har skett genom ett e-postutskick av vilket framgår att det under en begränsad period har förelegat ett s.k. ”Boka-tidigt-erbjudande” som inneburit att konsumenten haft möjlighet att ”hämta en utvald vinflaska i Vinbaren”. Motprestationen har bestått i att bokning av kryssningen ska ha skett före ett visst datum.

Motpartens yttrande
Tallink Silja AB har återkommit och uppger att bolaget med anledning av skrivelsen har ändrat vårt ”Boka-tidigt erbjudande”. Bolaget erbjuder nu istället en rabatt om 150 kr. Bolaget har också informerat de som bokat innan erbjudandet ändrades, att de kommer att få en rabatt om 150 kr. Bolaget anser att gränsen mellan gåva och kombinationserbjudande är oklar och efterlyser ett klargörande.

 

Skälen för bedömningen

Ansvar för marknadsföringen

Marknadsföringen avser en kryssning (vinkryssning) innehållande resa, speciallunch och –middag samt presentation av viner. Presentationen görs av en anställd på Vinovativa AB. Bokningen för kryssningen görs via Tallink Silja AB. Enligt AGM utgör direktutskicket marknadsföring av produkter från såväl Vinovativa AB som Tallink Silja AB. Av detta följer enligt AGM att såväl Vinovativa AB som Tallink Silja AB i marknadsrättslig mening ansvarar för den påtalade marknadsföringen.

Bedömning av den påtalade marknadsföringen

En grundläggande skillnad mellan en gåva och andra former av förmånserbjudanden är huruvida konsumenten ska erlägga någon form av motprestation för att erhålla tilläggsprodukten. AGM delar uppfattningen att det i vissa fall kan vara svårt att dra gränsen för om tilläggsprodukten erhålls utan motprestation eller endast till ett lägre pris, vilket skulle medföra att det inte är en gåva. I förevarande fall är dock inte visat annat än att det inte föreligger någon ekonomisk motprestation från köparen för att erhålla vinet och erbjudandet ska enligt AGM då bedömmas som en gåva.

Enligt 7 kap. 2 § alkohollagen är det inte tillåtet att lämna alkoholdrycker som gåva vid marknadsföring av tjänster eller andra varor. Av punkten 6.1 i Konsumentverkets allmänna råd framgår att det inte är tillåtet att ge bort eller bjuda på alkoholdrycker för reklamändamål, för att skapa goodwill eller för att på annat sätt främja försäljningen.

Då AGM funnit att erbjudandet utgör en gåva av alkoholdryck strider marknadsföringen mot alkohollagens gåvoförbud. Den har därmed inte följt god affärssed.

Frågan om kombinationserbjudande

För det fall erbjudandet istället prövats som ett kombinationserbjudande gör AGM följande överväganden. AGM har i beslut AGM 1/11 funnit att ”det förvisso är möjligt att erbjuda en tilläggsvara vid köp av alkoholdryck. Tilläggsvaran kan dock inte vara alkoholdryck eftersom alkoholdryck som tilläggsvara [enligt Rekommendationen] endast kan accepteras om drycken utgör en del av måltid och alkoholfritt alternativ samtidigt erbjuds”.

Det är således inte tillåtet att erbjuda alkoholdryck som tilläggsvara annat än som del av måltid där alkoholfritt alternativ samtidigt erbjuds. Däremot finns ett begränsat utrymme att erbjuda annan produkt vid köp av alkoholdryck. Den nu påtalade marknadsföringen skulle således vid en prövning som kombinationserbjudande strida mot Rekommendationen och därigenom mot god affärssed.

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman