Ärende nr AGM 18/14                                                                                              2014-12-22

Motpart: Oenoforos AB

Saken: Marknadsföring av vin

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Pogio Nero. Marknadsföringen har skett genom e-postutskick från Vinguiden.

Som ämnesrad för e-postutskicket anges Sveriges mest prisvärda Brunello di Montalcino? Som ingress anges Nu lanseras Poggio Nero Brunello di Montalcino – troligtvis Sveriges mest prisvärda Brunello. Den kostar endast 169 kr/flaska. Brunello di Montalcino brukar kallas kungen av toscanska viner och vinerna från Montalcino brukar kosta minst 250 kr flaskan.

Motpartens yttrande

Oenoforos AB uppger att bolaget omedelbart har justerat marknadsföringen samt har även visat hur den nya reklamenheten ser ut.

 

Skälen för bedömningen

I enlighet med vederhäftighetskravet i marknadsföringslagen har avsändaren ansvar för att påståenden som används är vederhäftiga. Avgörande vid bedömningen av ett reklambudskap är enligt Marknadsdomstolen det intryck som genomsnittskonsumenten får vid en hastig kontakt med annonsen i fråga. Avsändaren måste kunna bevisa att detta intryck är vederhäftigt, i annat fall anses marknadsföringen vilseledande. För det fall reklamen kan uppfattas på flera sätt måste avsändaren kunna styrka vederhäftigheten i samtliga dessa fall. Vilseledande marknadsföring är otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Lokutionen Sveriges mest prisvärda Brunello di Montalcino? uppfattas Marknadsdomstolens praxis bokstavligt dvs. att vinet ifråga verkligen är Sveriges mest prisvärda Brunello di Montalcino. Frågetecknet saknar, enligt Marknadsdomstolen, därvid betydelse. Beträffande Nu lanseras Poggio Nero Brunello di Montalcino – troligtvis Sveriges mest prisvärda Brunello. Den kostar endast 169 kr/flaska. Brunello di Montalcino brukar kallas kungen av toscanska viner och vinerna från Montalcino brukar kosta minst 250 kr flaskan så uppfattas det enligt AGM på samma sätt dvs. att vinet ifråga är Sveriges mest prisvärda Brunello di Montalcino.

Oenoforos AB har inte visat att respektive påstående är vederhäftigt och de ska vid tillämpningen av 10 § marknadsföringslagen anses vilseledande. Därtill har den påtalade marknadsföringen påverkat genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § nyss nämnda lag. Annonsen är därmed otillbörlig och den har därför inte följt god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman