Ärende nr AGM 18/15                                                                                              2015-09-22

Motpart: Jönköpings Bryggeri AB

Saken: Reklamtext vid marknadsföring av alkoholdryck

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycker från Jönköpings Bryggeri AB. Marknadsföringen har enligt anmälaren skett på webbplatsen Facebook. Produkterna marknadsförs med rubriken ”Oh Yeah! It’s Friday!”. Därunder anges, vid sidan av tre avbildade flaskor ”Goda sällskapsdrycker!” samt ”Trevlig helg!

Motpartens yttrande

Bolaget har uppgivit att det omedelbart avbrutit den påtalade marknadsföringen som publicerats efter ett förbiseende.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Av avsnitt 4.3 i Rekommendationen följer att reklamtext ska ge en saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda produkten. Enligt punkten 2.6 i Konsumentverkets allmänna råd bör framställning i text vara saklig, balanserad och undvika att spela på känslor eller stämningar. Vidare bör den inriktas på att informera om varan (t.ex. ursprung, råvaror, egenskaper och användning).

Annonsen ger enligt AGM intryck av att alkoholdryck och alkoholkonsumtion har en naturlig, för att inte säga självklar, koppling till fredagar, och att alkoholdryckerna bidrar till en trevlig helg. Att i marknadsföring framställa alkoholdryck som en naturlig del av fredagen/helgen eller att alkoholkonsumtion hör fredagen till är enligt AGM en olämplig beskrivning som inte uppfyller måttfullhetskravet.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman