Ärende nr AGM 18/16                                                                                              2016-08-11

Motpart: Måsen & Mariefreds Tidning

Saken: Medverkan till otillbörlig alkoholreklam

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdryckerna Åkers Jern, Krut Nubben samt PiGin. Marknadsföringen har skett genom annons i den upplaga av tidningen Måsen & Mariefreds Tidning som utkom vecka 25. Samtliga tre påtalade produkter har en alkoholhalt som uppgår till 40 volymprocent.

Motpartens yttrande

Rhuby AB uppger i allt väsentligt att den påtalade marknadsföringen inte kommer att upprepas.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 4 § alkohollagen är det inte tillåtet att använda tidningsannonser för alkoholdryck som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. Undantag från regeln medges bara för sådana tidningar/tidskrifter som endast tillhandahålls på försäljningsställe för sådan alkoholdryck.

Den påtalade annonsen är införd i den upplaga av tidningen Måsen & Mariefreds Tidning som utkom vecka 25. Det har inte visats att tidningen ifråga endast tillhandahålls på säljställen och den omfattas således av förbudet i nyss nämnda lagrum. Den påtalade marknadsföringen strider alltså mot 7 kap. 4 § alkohollagen eftersom tidningsannonsen avser alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

Ansvar för den påtalade marknadsföringen

Primärt ansvarig för annonsen är avsändaren, Rhuby AB. Enligt 23 § marknadsföringslagen ansvarar även var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen (medverkansansvar). Enligt Marknadsdomstolens praxis inkluderas här t.ex. tidningsföretag som har ett ansvar för de annonser som publiceras. Tidningsföretagets annonsgranskning är enligt Marknadsdomstolen av stor betydelse och tidningen måste därför ta ett visst ansvar för införda annonser även om tidningen själv inte tagit aktiv del i utformningen av dessa. Medverkansansvaret för tidningsföretaget är dock begränsat till de fall det stått helt klart att annonsen var otillbörlig. Ansvaret åvilar enligt praxis tidningsföretaget, inte den ansvarige utgivaren.

Ett tidningsföretag ska enligt AGM känna till att det inte är tillåtet med tidningsannonser för produkter med en alkoholhalt överstigande 15 volymprocent. Utformningen av den nu påtalade marknadsföringen gör att det redan vid en hastig kontakt med annonsen måste ha stått helt klart för Måsen & Mariefreds Tidning att den varit otillbörlig. Måsen & Mariefreds Tidning har trots det låtit införa annonsen och därmed väsentligt bidragit till den otillbörliga marknadsföringen. Förutsättningarna för medverkansansvar är därmed uppfyllda.

Måsen & Mariefreds Tidning har således medverkat till otillbörlig alkoholreklam och företagets agerande därvid strider mot god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman