Ärende nr AGM 18/17                                                                                              2017-05-05

 

Motpart: Winepartners Nordic AB

Saken: Ursprungsbeteckning m.m.

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av La Villaudière Sauvignon Blanc. Marknadsföringen har skett genom ett e-postutskick där produkten, i såväl mejlets ämnesrad som i annonsens rubrik, beskrivs som en Mini-Sancerre. I annonsen återges även bild produkten samt på musslor.

Motpartens yttrande

Winepartners Nordic AB uppger att bolaget tagit till sig av kritiken samt omedelbart avslutat kampanjen.

Skälen för beslutet

Ursprungsbeckning

Enligt 7 kap. 9 § alkohollagen och 12 § alkoholförordningen är det förbjudet att använda oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar genom vilka drycken ifråga direkt eller indirekt anges vara tillverkade i en region i en främmande stat. Detta gäller även om det äkta ursprunget anges, eller om beteckningen används bara i översättning eller åtföljs av uttryck som art, sort, typ, kopia eller liknande uttryck. Bestämmelsen har tillkommit på grund av Sveriges internationella skyldigheter inom handel och syftar främst till att motverka otillbörlig konkurrens. Av detta följer bland annat att geografiska ursprungsbeteckningar på vin- och spritdrycker alltid ska förbehållas originalvarorna och kan inte tillägnas annan.

AGM har tidigare uttalat att det av god affärssed i Sverige följer att geografiska ursprungsbeteckningar ska vara förbehållna viner från detta geografiska område.

I den påtalade annonsen marknadsförs vinet som en Mini-Sancerre. Sancerre är en skyddad ursprungsbeckning. Vinet ifråga är, såvitt AGM kan utröna, dock inte från Sancerre utan från Loire vilket är en ”bredare” appellation än Sancerre.

Uttrycket ”Mini” är i sammanhanget att likställa med typ/kopia och som framgår av lagtexten är sådan beskrivning alltså inte tillåten. Annonsen strider således mot 7 kap. 9 § alkohollagen.

Reklambild

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

  • varan eller råvaror som ingår i varan,
  • enstaka förpackningar eller,
  • varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Mot bakgrund av vad Marknadsdomstolen uttalat så synes utrymmet för vad som kan återges i bild i princip uteslutande räknas upp i lagtexten. Av bilaga 1 framgår att annonsen, utöver flaska (enstaka förpackning) även återger bild på musslor. Annonsen strider mot 7 kap. 5 § alkohollagen eftersom den återger bild på annat än vad som är tillåtet.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman