Ärende nr AGM 19/21                                                                                              2021-06-11

 

Motpart: Verissima AB (Mondolfo Vinhandel)

Saken: Reklambild i tidningsannons

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Cannonau di Sardegna i juni/juli för 2021 av tidningen Elle mat & vin. I annonsen återges en bild som domineras av en segelbåt ute på havet (del av en ö skymtar bakom farkosten) samt en bild på flaskan i fråga. Fartyget är av en typ som närmast uppfattas som en större fritidsbåt eller en tävlingsbåt.

Motpartens yttrande

Motparten har uppgett att det inte är en tävlingsbåt samt att syftet med bilden är att kommunicera att Sardinien är en ö (alltså saklig information om ursprunget).

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Innebörden av begreppet särskild måttfullhet utvecklas i Rekommendationen avseende alkoholdrycker m.m. som också utgör god affärssed vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter. Enligt punkten 2.7 i Rekommendationen får marknadsföring av alkoholdryck inte förknippas med situationer då det enligt allmän vedertagen uppfattning inte ska förekomma alkoholkonsumtion. Som exempel nämns trafik, sport samt arbete.

Båtsport (såväl tävling som fritidssegling eller motsvarande) är en sådan situation som avses i punkten 2.7 i Rekommendationen.

Även om syftet varit att förmedla saklig information om ursprunget så medför utformningen av den påtalade annonsen, där den tydligt domineras av en större fritidsbåt, att vinet ifråga förknippas med båtsport – något som alltså inte är tillåtet.

Då den påtalade marknadsföringen, genom sin utformning, strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman