Ärende nr AGM 19/12                                                                                              2012-06-18

Motpart: Galatea Spirits AB

Saken: Bristande sändarangivelse

Bedömning

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av Hannas Cider Rosé. Marknadsföringen har skett genom en tidningsannons i bilaga till tidningen Svenska Dagbladet. I annonsen saknas uppgift om vem som är avsändare.

Motpartens yttrande

Bolaget medger att det saknats sändarangivelse samt uppger att detta kommer att rättas till i kommande annonsering.

Skälen för bedömningen

Enligt 9 § marknadsföringslagen ska det tydligt anges vem som är avsändare för t.ex. en tidningsannons. Angivelsen ska vara utformad så att mottagaren genast kan fastställa vem som är annonsör. Normalt sker detta genom upplysning om annonsörens namn eller firma.

I förevarande fall saknas sändarangivelse. Marknadsföringen strider därför mot 9 § marknadsföringslagen och har därför inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

 Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman