Ärende nr AGM 19/16                                                                                              2016-09-09

Motpart: Iconic Wines AB

Saken: Reklamtext vid marknadsföring av alkoholdryck

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Zola. Marknadsföringen har skett genom annons i tidningarna Dagens Nyheter respektive Svenska Dagbladet. Rubriken i annonsen lyder ”Har du ZOLA:t tillräckligt i sommar?”. Därtill ingår en solglasögonprydd smiley i rubriken.

Motpartens yttrande

Iconic Wines AB uppger att de inte har tolkat lagen så att den påtalade marknadsföringen varit otillåten men att bolaget omedelbart har ändrat annonsutformningen.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Måttfullhetskravet syftar enligt Marknadsdomstolen till att säkerställa att marknadsföringen inte medverkar till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av alkohol och inte heller bidrar till en positiv inställning till bruket av dessa varor.

Enligt Marknadsdomstolen ska alkoholreklam vara saklig och inrikta sig mer på att informera om varan. Av avsnitt 4.3 i Rekommendationen följer att reklamtext ska ge en saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda produkten.

I den påtalade annonsen görs inte någon saklig presentation av varan. Även om rubriken är skämtsam så rör det sig om en osaklig beskrivning och koppling av  alkohol, semester och sommar som inte är förenlig med alkohollagens krav på särskild måttfullhet.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman