Ärende nr AGM 19/17                                                                                              2017-05-09

 

Motpart: Facile & Co AB

Saken: Förbud mot vissa tidningsannonser

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdryckerna Facile Punsch, Trosa Punsch samt Ostindia 1733 Arrak. Marknadsföringen har skett genom annons i nummer 1 för 2017 av tidskriften Senioren. Samtliga tre påtalade produkter har en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent.

Motpartens yttrande

Facile & Co AB uppger i allt väsentligt att de trott att det rört sig om en s.k. prenumerationsupplaga men att den påtalade marknadsföringen ska upphöra.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 4 § alkohollagen är det inte tillåtet att använda tidningsannonser för alkoholdryck som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. Undantag från regeln medges bara för sådana tidningar/tidskrifter som endast tillhandahålls på försäljningsställe för sådan alkoholdryck.

Såvitt AGM kunnat utröna har annonsen varit införd tidningen Senioren som har en upplaga på drygt 200 000 exemplar. Utredningen visar vidare att tidningen omfattas av förbudet i nyss nämnda lagrum. Den påtalade marknadsföringen strider alltså mot 7 kap. 4 § alkohollagen eftersom tidningsannonsen avser alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman