Ärende nr AGM 2/18                                                                                                2018-03-01

 

Motpart: Direktpress AB

Saken: Medverkan till otillbörlig alkoholreklam

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att motparten medverkat till en överträdelse av god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammat marknadsföring av alkoholdrycken S:t Eriks Citra Pale Ale. Marknadsföringen har skett genom tidningsannons i Vårt Kungsholmen under vecka 8 2018. I annonsen återges ingen informationstext (varningstext).

Motpartens yttrande

Direktpress AB beklagar det inträffade som beror på ett förbiseende samt den mänskliga faktorn. Bolaget hanterar en stor mängd annonser och detta var första gången detta har inträffat.

Skälen för beslutet

AGM erinrar först om att prövningen i sin helhet sker utifrån god affärssed vid marknadsföring av alkoholdrycker till svenska konsumenter (god affärssed).

Enligt 7 kap. 7 § alkohollagen ska det i tidningsannonser för alkohol användas en informationstext (varningstext). Den närmare utformningen framgår av alkoholförordningen. Här framgår bland annat vilka krav på storlek, typsnitt och utformning som ställs.

I den påtalade reklamenheten saknas varningstext helt och annonsen strider således mot 7 kap. 7 § alkohollagen. Marknadsföringen har därmed inte följt god affärssed.

Ansvar för den påtalade marknadsföringen

Primärt ansvarig för annonsen är avsändaren. Enligt 23 § marknadsföringslagen ansvarar även var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen (medverkansansvar).

Enligt Marknadsdomstolens praxis inkluderas här t.ex. tidningsföretag som har ett ansvar för de annonser som publiceras. Tidningsföretagets annonsgranskning är enligt Marknadsdomstolen av stor betydelse och tidningen måste därför ta ett visst ansvar för införda annonser även om tidningen själv inte tagit aktiv del i utformningen av dessa. Medverkansansvaret för tidningsföretaget är dock begränsat till de fall det stått helt klart att annonsen var otillbörlig. Ansvaret åvilar enligt praxis tidningsföretaget, inte den ansvarige utgivaren.

Ett tidningsföretag ska känna till kravet på varningstext. Att varningstexten helt utelämnats gör att det redan vid en hastig kontakt med annonsen ifråga måste ha stått helt klart för Direktpress AB att den varit otillbörlig. Direktpress AB har trots det låtit införa annonsen och därmed väsentligt bidragit till den otillbörliga marknadsföringen. Förutsättningarna för medverkansansvar är därmed uppfyllda.

AGM har inte anledning att ifrågasätta att det varit fråga om ett rent förbiseende. Det har dock inte framkommit något som gör att Direktpress AB ska undgå ansvar.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman