Ärende nr AGM 2-19                                                                                                2019-04-03

 

Motpart: Henkell Freixenet Sweden AB

Saken: Anknytning till årstid

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Freixenet. Marknadsföringen har skett genom ett e-postutskick från Allt om Vin. I utskicket anges ”I år kom våren tidigare än planerat”.

Motpartens yttrande

Henkell Freixenet Sweden AB beklagar det inträffade, den påtalade marknadsföringen kommer inte att upprepas.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Enligt Rekommendationen får det inte anges att alkoholkonsumtion hör ihop med/har ett naturligt samband med en angiven årstid. Det innebär inte att det skulle råda ett totalförbud mot att i alkoholreklam koppla samman alkoholdryck med högtid eller årstid.

Meningen ”I år kom våren tidigare än planerat” ger ingen saklig beskrivning av produkten som t.ex. dess smak eller struktur. Texten ifråga har snarast innebörden att genomsnittskonsumenten får vårkänslor vid konsumtion av vinet ifråga. Den påtalade texten är därmed inte förenlig med kravet på särskild måttfullhet.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagen har den inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman