Ärende nr AGM 2/23                                                                                                2023-02-16

 

Motpart: BUSAB Sverige AB

Saken: Reklambild

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycker av varumärket KUBIK Hard Seltzer på bolagets webbplats. På webbplatsen visas ett större antal bilder som bland annat återger människor som konsumerar KUBIK respektive människor i festliga sammanhang tillsammans med alkoholdrycken ifråga.

Motpartens yttrande

Motparten har inte avhörts.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

De påtalade bilderna har ett innehåll som återger människor som konsumerar KUBIK respektive människor i festliga sammanhang tillsammans med alkoholdrycken ifråga. Bilderna förmedlar inte saklig information utan är inriktade på att förmedla bilden av fest/festlighet/socialt umgänge förknippat med alkoholkonsumtion. Bilderna i fråga strider därför mot kravet på särskild måttfullhet. Den påtalade marknadsföringen strider därmed mot god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman