Ärende nr AGM 20/22                                                                                              2022-09-30

 

Motpart: Anora Sweden AB

Saken: Kombinationserbjudande

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Amarula Cream i direktreklam genom ett e-postutskick. I reklamen, som skickades den 30 augusti, anges i allt väsentligt ”Nu kan du få en tjusig travel cup om du köper en flaska Amarula Cream. Erbjudandet gäller till och med den 31/8”.

Motpartens yttrande

Motparten har beklagat det inträffade.

Skälen för beslutet

Marknadsföringen innebär att konsumenten får en vara på köpet vid köp av alkoholdrycken i fråga och det rör sig därför om ett kombinationserbjudande. Erbjudanden av den typ som nu är i fråga regleras av alkohollagens krav på särskild måttfullhet vars innebörd har preciserats närmare i Rekommendationen. Här anges att kombinationserbjudanden ska begränsas så att tilläggsvaran är värd maximalt 20% av huvudvarans värde (tilläggsvaran får dock inte vara värd mer än 99 kr).

Själva erbjudandet (mugg på köpet) är således förenligt med Rekommendationen.

Av underlaget framgår dock att erbjudandet är tidsbegränsat till en mycket kort tidsrymd (en dag). Det innebär att erbjudandet ska jämställas med en förmån (t.ex. ett nedsatt pris) som är tillgängligt endast en begränsad tid och som då, som huvudregel, inte är förenligt med måttfullhetskravet. Detta då innebörden närmast kan beskrivas som ”skynda för att kunna fynda”. De undantag som kan godtas (t.ex. sedvanlig Happy hour) finns uppräknade i Rekommendationen och i nu aktuellt fall finns inte anledning att frångå huvudregeln.

Även om erbjudandets utformning alltså varit tillåtet så är det den korta tid som erbjudandet gällt som medför att den påtalade marknadsföringen har skett i strid med kravet på särskild måttfullhet. Den har därmed inte följt god affärssed.

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman