Ärende nr AGM 20/17                                                                                              2017-05-09

 

Motpart: Tidningen Senioren

Saken: Medverkan till otillbörlig alkoholreklam

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdryckerna Facile Punsch, Trosa Punsch samt Ostindia 1733 Arrak. Marknadsföringen har skett genom annons i nummer 1 för 2017 av tidskriften Senioren. Samtliga tre påtalade produkter har en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent.

Motpartens yttrande

Tidningen Senioren medger att det skett en överträdelse vilket beror på ett förbiseende. Den påtalade marknadsföringen ska inte upprepas. Tidningen uppger att dess dryckesskribent vår dryckesskribent ibland ger tips om alkoholhaltiga drycker, t ex snaps till påsk och jul, och tidningens läsare har inte haft några negativa synpunkter på det. Tidningen vänder sig till en äldre målgrupp.

Skälen för beslutet

Inledningsvis vill AGM framhålla att denne förstår att tidningens läsare har ett intresse av att få information om alkoholhaltiga produkter. Det finns heller inget hinder mot att tidningen, så länge det rör sig om s.k. redaktionellt utrymme, även fortsättningsvis informerar sina läsare om sådana drycker. Bedömningen i nu aktuella fall avser endast kommersiella annonser (tidningsannonser).

Enligt 7 kap. 4 § alkohollagen är det inte tillåtet att använda tidningsannonser för alkoholdryck som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. Undantag från regeln medges bara för sådana tidningar/tidskrifter som endast tillhandahålls på försäljningsställe för sådan alkoholdryck.

Den påtalade annonsen är införd i tidningen Senioren som har en upplaga på strax över 200 000 ex. Det har inte visats att tidningen ifråga endast tillhandahålls på säljställen och den omfattas således av förbudet i nyss nämnda lagrum. Den påtalade marknadsföringen strider alltså mot 7 kap. 4 § alkohollagen eftersom tidningsannonsen avser alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

Ansvar för den påtalade marknadsföringen

Primärt ansvarig för annonsen är avsändaren, Facile & Co AB. Enligt 23 § marknadsföringslagen ansvarar även var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen (medverkansansvar). Enligt Marknadsdomstolens praxis inkluderas här t.ex. tidningsföretag som har ett ansvar för de annonser som publiceras. Tidningsföretagets annonsgranskning är enligt Marknadsdomstolen av stor betydelse och tidningen måste därför ta ett visst ansvar för införda annonser även om tidningen själv inte tagit aktiv del i utformningen av dessa. Medverkansansvaret för tidningsföretaget är dock begränsat till de fall det stått helt klart att annonsen var otillbörlig. Ansvaret åvilar enligt praxis tidningsföretaget, inte den ansvarige utgivaren.

Ett tidningsföretag ska enligt AGM känna till att det inte är tillåtet med tidningsannonser för produkter med en alkoholhalt överstigande 15 volymprocent. Utformningen av den nu påtalade marknadsföringen gör att det redan vid en hastig kontakt med annonsen måste ha stått helt klart för Tidningen Senioren att den varit otillbörlig. Tidningen Senioren har trots det låtit införa annonsen och därmed väsentligt bidragit till den otillbörliga marknadsföringen. Förutsättningarna för medverkansansvar är därmed uppfyllda.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman