Ärende nr AGM 21/16                                                                                              2016-11-08

Motpart: Philipson Söderberg AB

Saken: Reklamtext vid marknadsföring av alkoholdryck

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Black Norse Sherry Cask Edition. Marknadsföringen har skett genom ett e-postutskick. Produkten marknadsförs med texten ”Gör pappa glad 13/11. Överraska pappa på fars dag”. Därefter följer av en saklig beskrivning av produkten.

Motpartens yttrande

Philipson Söderberg AB kommer inte att upprepa den påtalade marknadsföringen.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Måttfullhetskravet syftar enligt Marknadsdomstolen till att säkerställa att marknadsföringen inte medverkar till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av alkohol och inte heller bidrar till en positiv inställning till bruket av dessa varor.

Enligt Marknadsdomstolen ska alkoholreklam vara saklig och inrikta sig mer på att informera om varan. Av avsnitt 4.3 i Rekommendationen följer att reklamtext ska ge en saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda produkten.

Den påtalade annonsen är ägnad att uppfattas så att konsumenten ska köpa whiskyn ifråga som present till fars dag samt att alkohol som present gläder mottagaren. I ett tidigare beslut (AGM 26/15) har AGM uttalat att ”Varken direkta köpuppmaningar eller uppmaningar att ge bort alkohol som present är förenliga med kravet på särskild måttfullhet”.

Den nu aktuella framställningen innehåller en direkt köpuppmaning samt en uppmaning att ge bort alkohol som present. Annonsen strider därför mot måttfullhetskravet. Uppgiften att någon blir glad av att få alkohol som present är klart olämplig att använda i reklamsammanhang och inte heller den är förenlig med måttfullhetskravet.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman