Ärende nr AGM 2/12                                                                                                2012-02-14

Motpart: TOMP Beer, Wine and Spirits

Saken: Reklambild i tidskrift vid marknadsföring av ölet Chimay  

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av ölet Chimay. Marknadsföringen har skett genom en tidningsannons där det i bild bland annat återgivits ölflaskor, glas med öl, vad som förefaller vara en skrapa, en bricka, två händer, bord, lampor samt en ölkran.

Motpartens yttrande
Bolaget medger att annonsen kan anses otillbörlig samt uppger att den påtalade marknadsföringen ska upphöra. Bolagets avsikt var endast att illustrera hur servering traditionellt sker i Belgien, landet ölet kommer ifrån.

Skälen för bedömningen
Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:
          varan eller råvaror som ingår i varan,
          enstaka förpackningar eller,
          varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Mot bakgrund av vad Marknadsdomstolen uttalat så synes utrymmet för vad som kan återges i bild i princip uteslutande räknas upp i lagtexten. AGM anser dock för sin del att även ett glas med den marknadsförda drycken bör anses tillåtet. I annonsen har emellertid även återgivits bild på vad som förefaller vara en skrapa, en bricka, två händer, bord, lampor samt en ölkran. Marknadsföringen strider därför mot 7 kap. 5 § alkohollagen och den har därför inte varit i överensstämmelse med god affärssed.