Ärende nr AGM 2/14                                                                                                2014-03-17

Motpart: The WineAgency Sweden AB

 

Saken: Marknadsföring av vin

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Mas Janeil. Marknadsföringen har skett genom annons på tidningen Expressens webbplats www.expressen.se.

I annonsen har som bakgrund återgivits bild på en vit tegelvägg. Det har inte funnits angivet vem som är avsändare, vidare har informationstexten (varningstexten) befunnits utgöra mindre än tjugo procent av den totala annonsytan.

Motpartens yttrande
The WineAgency Sweden AB medger att annonsen kan anses otillbörlig. Bolaget påpekar att det annonserar mycket i såväl dagspress som i olika facktidskrifter. Trots utarbetade rutiner för hantering av alla annonser har bolaget denna gång missat i hanteringen. Den berörda annonsen var ett engångsinförande och den kommer inte att upprepas.

 

Skälen för bedömningen
Sändarangivelse

Enligt 9 § marknadsföringslagen ska det tydligt anges vem som är avsändare för t.ex. en tidningsannons. Angivelsen ska vara utformad så att mottagaren genast kan fastställa vem som är annonsör. Normalt sker detta genom upplysning om annonsörens namn eller firma.

I annonsen har inte angivits vem som är avsändare och marknadsföringen har därför varit i strid med 9 § marknadsföringslagen.

Reklambild

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

–          varan eller råvaror som ingår i varan,

–          enstaka förpackningar eller,

–          varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Som bakgrund i annonsen återges bild på en vit tegelvägg. AGM anser därmed att annonsen strider mot 7 kap. 5 § alkohollagen genom att den avbildar annat än vad som är tillåtet.

Informationstext (varningstext)

Kravet på s.k. varningstext gäller enligt punkten 5.3 i Rekommendationen även vid annonsering på webbplats tillhörande en dagstidning. Alkoholförordningens krav på hur varningstexten ska vara utformad återges även under punkten 11.2 i Rekommendationen. Här framgår att informationstexten ska täcka tjugo procent av annonsens yta samt att texten ska tryckas med en typsnittsstorlek som medför att texten täcker största möjliga andel av det område som reserverats för den.

I den påtalade marknadsföringen har varningstexten utgjort knappt femton procent av annonsens yta. Därtill har den aktuella texten varit skriven med ett för litet typsnitt. Den har därför inte utformats i enlighet med alkoholförordningen respektive Rekommendationen.

Av skälen ovan följer att marknadsföringen befunnits inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman