Ärende nr AGM 22/21                                                                                              2021-09-02

 

Motpart: Providential Wines & Spirits AB

Saken: Näringspåstående i alkoholreklam

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har, som en del i ett större tillsynsarbete rörande hälso- och näringspåståenden, uppmärksammat marknadsföring av alkoholdrycken Ramos Elegant White. Marknadsföringen har genom ett e-postutskick från Vinguiden. I den påtalade reklamen anges att den marknadsförda produkten har ”låg sockerhalt”.

Motpartens yttrande

Motparten anser att det är relevant information för mottagaren men uttrycker förståelse för AGM ståndpunkt.

Skälen för beslutet

EU:s förordning (2006/1924) om närings- och hälsopåståenden m.m. reglerar användningen av närings- och hälsopåståenden i livsmedelsreklam.

Ett näringspåstående definieras i art 4 (b) (ii) som ”varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att ett livsmedel har särskilda gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av de näringsämnen eller andra ämnen det innehåller i mindre eller större omfattning”.

Låg sockerhalt, minskat socker, lägre sockerhalt eller andra påståenden med motsvarande innebörd utgör således ett näringspåstående enligt nyss nämnda förordning.

I artikel 4 (3) anges att de enda näringspåståenden som är godkända för dryck som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol är påståenden om låga alkoholhalter eller minskad alkoholhalt eller energihalt (och som uppfyller Förordningens krav).

Det är, enligt EU, alltså förbjudet att i alkoholreklam använda påståenden som låg sockerhalt, minskat socker, lägre sockerhalt eller andra påståenden med motsvarande innebörd.

AGM har förståelse för en vilja att kommunicera en lägre sockerhalt. Det torde också vara rimligt att konsumenten har ett intresse av information som gör att denne kan välja bort produkter med en hög/högre sockerhalt. I så fall skulle en reglering syfta till att förhindra att en liten skillnad presenteras så att den framstår som större än vad den är dvs. en vanlig vederhäftighetsbedömning. Förbudet, såvitt avser alkoholdrycker, motiveras dock av att EU inte önskar att alkoholdrycker framställs som mer nyttiga/mindre skadliga på grund av mängden socker då EU anser att det är alkoholen som är den primära faran för folkhälsan. I värsta fall kan uppgiften om mindre socker medföra att konsumenten utökar sin alkoholkonsumtion.

AGM har, efter moget övervägande, kommit fram till att det inte finns något legalt utrymme att medge undantag från regelverket. Det innebär att det inte är tillåtet att marknadsföra alkoholdrycker med påståenden om låg/lägre sockerhalt utan de tillåtna näringspåståendena är endast de som anges i EU-förordningen ifråga.

Genom att den påtalade marknadsföringen innehåller otillåtna näringspåståenden (låg sockerhalt) har den därmed inte följt god affärssed.

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman