Ärende nr AGM 24/17                                                                                              2017-09-18

 

Motpart: Sigva AB

Saken: Reklambild i print

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av Saint Clair Pinot Noir. Marknadsföringen har skett genom tidningsannons som varit publicerad i tidningarna Expressen, GT samt Kvällsposten den 24 augusti 2017. I annonsen återges, utöver bild på enstaka förpackning, även gräs.

Motpartens yttrande

Sigva AB uppger i allt väsentligt att det varit fråga om motiv från vingården men att bolaget tagit till sig av kritiken och kommer att justera framtida marknadsföring.

Skälen för beslutet

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

  • varan eller råvaror som ingår i varan,
  • enstaka förpackningar eller,
  • varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Mot bakgrund av vad Marknadsdomstolen uttalat så synes utrymmet för vad som kan återges i bild i princip uteslutande räknas upp i lagtexten. Den påtalade annonsen återger, utöver flaska (enstaka förpackning), även bild på gräs. Annonsen strider mot 7 kap. 5 § alkohollagen eftersom den återger bild på annat än vad som är tillåtet.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman