Ärende nr AGM 25/16                                                                                              2016-11-25

Motpart: Spring Wine & Spirits AB

Saken: Ursprungsbeteckning m.m.

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken alkoholdrycken Trapiche Gran Medalla. Marknadsföringen har skett genom annons i e-postutskick. Produkten marknadsförs med texten ” HÖGKLASSIG ARGENTINSK BORDEAUX”.

Motpartens yttrande

Spring Wine & Spirits AB uppger att den påtalade annonsen inte varit avsedd för publicering men att så trots allt skett vilket berott på ett förbiseende. Bolaget har vidtagit åtgärder för att misstaget inte ska upprepas.

Skälen för beslutet

Ursprungsbeckning

Enligt 7 kap. 9 § alkohollagen och 12 § alkoholförordningen är det förbjudet att använda oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar genom vilka drycken ifråga direkt eller indirekt anges vara tillverkade i en region i en främmande stat. Detta gäller även om det äkta ursprunget anges, eller om beteckningen används bara i översättning eller åtföljs av uttryck som art, sort, typ, kopia eller liknande uttryck. Bestämmelsen har tillkommit på grund av Sveriges internationella skyldigheter inom handel och syftar främst till att motverka otillbörlig konkurrens. Av detta följer bland annat att geografiska ursprungsbeteckningar på vin- och spritdrycker alltid ska förbehållas originalvarorna och kan inte tillägnas annan.

AGM har tidigare uttalat att det av god affärssed i Sverige följer att geografiska ursprungsbeteckningar ska vara förbehållna viner från detta geografiska område.

I den påtalade annonsen anges ”HÖGKLASSIG ARGENTINSK BORDEAUX”. Bordeaux är en skyddad geografisk ursprungsbeckning. Även om genomsnittskonsumenten knappast får intryck av att vinet ifråga kommer från Frankrike strider annonsen mot 7 kap. 9 § alkohollagen eftersom en skyddad fransk beteckning används i reklam för ett argentinskt vin.

Renommésnyltning

Renommésnyltning strider mot bestämmelsen om god marknadsföringssed och innebär att en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter eller kännetecken m.m. Med renommé menas den goodwill eller det anseende som t.ex. en produkt av visst kommersiellt ursprung har. Den som snyltar på någon annans renommé utnyttjar alltså en redan existerande positiv föreställning hos konsumenterna om t.ex. en annan produkt eller annat kännetecken. För att ett renommé ska kunna föreligga förutsätts att det som utnyttjas är känt på marknaden.

Annonsen vänder sig till en målgrupp bestående av konsumenter som står i begrepp att köpa alkoholdryck. Denna målgrupp får anses bestå av konsumenter i allmänhet. I denna målgrupp är, enligt AGM, ursprungsbeteckningen Bordeaux känd. Bordeaux förknippas främst med högkvalitativa viner och Bordeaux är således bärare av ett sådant renommé som avses i nu aktuellt fall. Genom att förknippa det marknadsförda vinet med Bordeaux så har Spring Wine & Spirits AB obehörigen nyttjat det renommé som tillkommer beteckningen Bordeaux. Annonsen strider därmed mot god marknadsföringssed.

Marknadsföring som strider mot kravet på god marknadsföringssed är enligt 6 § marknadsföringslagen förbjuden om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar målgruppens affärsbeslut.

Renommésnyltning innebär normalt en sådan uppvärdering av den marknadsförda produkten som i märkbar mån påverkar målgruppens affärsbeslut. Det har i förevarande fall inte framkommit anledning att göra annan bedömning. Den påtalade reklamen har alltså skett i strid med 5 och 6 §§ marknadsföringslagen.

Då marknadsföringen skett i strid med såväl alkohollagen som marknadsföringslagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman