Ärende nr AGM 26/23                                                                                              2024-01-12

 

Motpart: Winedetectives

Saken: Reklamfilm på sociala medieplattformar

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdryckerna GW:s låda resp. GW:s Vita m.fl. Marknadsföringen har enligt skett genom ett sponsrat inlägg på den sociala medieplattformen Instagram.

Det påtalade inlägget återger en kortare filmsekvens beskriven som GW ute på viktigt uppdrag och det återger ett fiktivt spaningsuppdrag med GW som huvudperson. Det har ett humoristiskt anslag som dock närmast uteslutande saknar sakligt innehåll.

Motpartens yttrande

Motparten beklagar det inträffade som beror på att innehållet publicerats av misstag.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

De påtalade inläggen återger en kortare filmsekvens beskriven som GW ute på viktigt uppdrag och det återger ett fiktivt spaningsuppdrag med GW som huvudperson. Det är ett humoristiskt anslag som dock närmast uteslutande saknar sakligt innehåll. Marknadsföringen är genom sin utformning oförenlig med kravet på särskild måttfullhet och är därigenom inte förenlig med god affärssed.

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman