Ärende nr AGM 26/16                                                                                              2016-12-02

Motpart: Castore Sweden AB

Saken: Marknadsföring av alkoholdryck genom lotteri

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycker från Castore Sweden AB. Marknadsföringen har skett på italienska vindagarna, konsumentmässan, Grand Hotell i Stockholm under dagarna 26 till 27 november 2016. Produkterna har marknadsförts genom att motparten har anordnat ett lotteri. För deltagande har krävts beställning av alkoholdryck, vinsten har utgjorts av presentkort på Systembolaget.

Motpartens yttrande

Castore Sweden AB medger det inträffade som berott på ett förbiseende. Det kommer inte att upprepas.

Skälen för beslutet

Ett lotteri där deltagaren kan vinna pengar eller saker kräver tillstånd oavsett om det är ett gratislotteri eller om lotterna kostar pengar. Ett lotteri som saknar tillstånd är således olagligt.

Enligt Marknadsdomstolens praxis så är marknadsföring som sker på ett sätt som står i strid med annan lagstiftning otillbörlig i enlighet med den s.k. lagstridighetsprincipen. Sådan marknadsföring strider mot god marknadsföringssed.

Marknadsföring som strider mot kravet på god marknadsföringssed är enligt 6 § marknadsföringslagen förbjuden om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar målgruppens affärsbeslut.

Castore Sweden AB har inte haft tillstånd för lotteriet vilket innebär en överträdelse av lotterilagen. Den påtalade marknadsföringen strider således mot annan lagstiftning och då även mot god marknadsföringssed.

Lotterier har enligt AGM som huvudregel i sig en sådan effekt att det i märkbar mån påverkar målgruppens affärsbeslut. Det saknas i förevarande fall anledning att göra annan bedömning. Den påtalade reklamen har alltså skett i strid med 5 och 6 §§ marknadsföringslagen.

Då marknadsföringen skett i strid med marknadsföringslagen har den därmed inte följt god affärssed.

AGM har även erinrat motparten om att det enligt god affärssed inte är tillåtet att marknadsföra alkoholdryck till konsument med hjälp av pristävling om det för deltagande i tävlingen ifråga krävs köp av alkoholdryck eller om vinsten utgörs av alkoholdryck (t.ex. presentkort på Systembolaget).

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman