Ärende nr AGM 26/17                                                                                              2017-09-08

 

Motpart: Valid Wines Sweden AB

Saken: Reklambild på Instagram

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av Beaujolais-Villages. Marknadsföringen har skett genom två sponsrade inlägg på Instagram den 19 augusti 2017 (kontot georgesduboeufsverige).

I det första inlägget återges, utöver glas med vin (varan) samt en något suddig flaska (enstaka förpackning), bild på pizza, mortel, bricka, del av pepparkvarn, keramikskål med sked i samt mjöl på bord. Annonsen i det andra inlägget är i allt väsentligt identisk förutom att det även ligger tomater i olika färger på/bredvid pizzan.

Motpartens yttrande

Valid Wines Sweden AB beklagar det inträffade och har omedelbart korrigerat den påtalade marknadsföringen. Bolaget uppger vidare att de velat ”sudda” etiketten så att den inte ska vara läsbar.

Skälen för beslutet

I den text som följer inläggen anges alkoholdryckens namn och artikelnummer. Redan angivandet av produktnamn samt artikelnummer gör att inlägget, med denna avsändare, utgör alkoholreklam. Huruvida produkten då visas i bild eller inte saknar under dessa förutsättningar betydelse i bedömningen om inlägget ska bedömas som alkoholreklam eller inte.

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

  • varan eller råvaror som ingår i varan,
  • enstaka förpackningar eller,
  • varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Mot bakgrund av vad Marknadsdomstolen uttalat så synes utrymmet för vad som kan återges i bild i princip uteslutande räknas upp i lagtexten.

I de två inläggen på Instagram återges i vardera inlägg (utöver vara samt enstaka förpackning) ett antal olika föremål som inte omfattas av det som enligt lagtexten räknas upp som tillåtet. Den påtalade marknadsföringen strider således mot 7 kap. 5 § alkohollagen eftersom det i respektive annons återges bild på föremål som enligt lagtexten är otillåtna.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagen har den inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman